Notat fra Afd.-møde 26. Maj 2015

NOTAT

Afdeling 6074 Lønstrupgård

Projekt Helhedsplan etape 3-

Dato 26. maj 2015

Fra afdelingsmødet den 26. maj 2015. Spørgsmål, svar og kommentarer Spørgsmål og kommentarer

Svar

Er der fundering nok til de nye facader?

1

Rådg: Ja

Der har været servitut om, at husene ikke måtte være højere, end de er nu. Hvorfor kan man så nu?

2

Mette: Det er politisk bestemt, og politikerne er stemt for fortætning

Nye paptage. Er det en god idé, holder de lige så godt som de nuværende eternittage??

3

Rådg: Paptage holder lige så længe

Jeg ønsker ikke fransk altan, for så mangler vindueskarmen. Hvorfor ikke altaner?

4

Rådg: Altaner er for dyrt

Jeg er ikke interesseret i trappen ned fra alta-nen i stueetagen. Det gør større chance for tyveri.(Flere var enige)

Vi ønsker som minimum at kunne vælge, om vi vil have trappe ned eller ej.

5

Mette: Det er politik. Københavns Kommune vil have trappe ned fra altanerne i stueetagen, da det har vist sig, at det giver mere liv i bebyggelsen, at man lige snakker med forbipasserende. Det kan blive et krav fra Københavns Kommune for at vi kan få støtte fra LBF.

Det er en dårlig idé med cykelparkering inde i anlægget på den anden side af stien, da man så må fjerne en del af den eksisterende be-plantning

6

Rådg: Der er kun cykelparkering ind i mellem, og den e stort set placeret uden om eksisterende beplantning

Er der tænkt på akustiske forhold i gårdrum-mene. Her er nemlig meget lydt.

7

Rådg: Nej, det er der ikke. Det er noteret.

Jeg bor i nr. 33. Får vi brusekabine?

8

Rådg: Ja

Bliver vi én afdeling, når de nye boliger er bygget?

9

Matte: Ja, men man kan også vælge at have afde-lingerne adskilt.

Er kloakeringen tilstrækkelig til at tage de nye boliger?

10

Rådg: Ja, det er undersøgt.

Hvor skal de nye boligers depotrum placeres? Vel ikke oppe på jorden?

11

Rådg: Der er masser af ledig kapacitet i kælderen.

Hvad kommer det til at koste?

Det bliver sikkert for dyrt.

12

Mette: Det kan vi ikke svare på endnu, da vi endnu ikke ved, hvad kommunen og LBF vil støtte.

Hvorfor skal myndighederne bestemme, hvad der skal med?

13

Mette: De er myndigheden, og de skal sikre, at de mange midler, som LBF har fået ansvaret for at fordele, bliver anvendt til fremtidssikring af de al-mene boliger.

Hvordan skal afdelingen stemme om de for-skellige forslag til marts 2016?

14

Hanne: Vi stemmer punkt for punkt – ikke om en samlet pakke.

Det er OK at nedlægge affaldsskaktene, men hvad med de gamle, som så skal ned af trap-pen og ud i gården og finde den rette contai-

15

ner til affaldet?

Hvad med en kombination, så alt køkkenaffald kom i skaktene, og alt andet blev puttet i con-tainerne i gården.

Jeg synes ikke, at gårdene er nedslidte, så hvorfor skal der overhovedet røres ved have-anlægget?

16

Rådg: Det er kun kantzonerne, vi rører ved, og som er nedslidte.

Hvorfor er altanerne grimme?

17

Rådg: Udseendet og beklædningen er fremmed for bebyggelsen. Desuden er de af materialer, som snart er så nedslidte, at de skal skiftes alligevel.

Hvordan fordeles udgifterne på lejemålene?

18

Mette: De nye boliger har deres helt egen økono-mi. Tilgængelighedsboligernes og renoveringen i øvrigt fordeles ligeligt (min kommentar her: Vi aftal-te på byggeudvalgsmødet, at den ekstra istand-sættelse – nye badeværelser og køkkener – skulle gøre tilgængelighedsboligerne dyrere pr. m2 end de øvrige.)

Hvornår stiger huslejen?

19

Mette: I 2019

Bliver den nye legeplads i Lille gård ødelagt, når der skal stilladser op?

20

Rådg: Nej

Der mangler i det nye projekt overdækning ved indgangsdørene

21

Rådg: Vi har tegnet overdækning ved indgangsdø-rene – både mod gade og gård.

Flytter vinduerne med ud i kanten af de nye facader?

22

Rådg: Ja.

Tilgængelighedsboliger: Kommer vi tilbage til vores egen bolig efter endt ombygning?

23

Mette:Ja.

Vi er nogle stykker, der bruger rollatorer. Hvor skal de stå i trapperummet forneden?

24

Rådg: Det har vi ikke tænkt på. Er noteret.

Væggen mod trapperummet er kolde. Kan man gøre noget ved det? De nye store glas-partier gør det kun værre.

25

Rådg: Glaspartierne giver mere sollys og dermed varme ind i trapperummet

Var det ikke en idé at skifte nøgler til opgange ud med adgang med chip.?

26

Rådg: God idé men for dyrt.

Hvor skal vi genhuses?

27

Mette: Vi ved det ikke endnu. Måske i bebyggelsen i tomme boliger, hvis vi stopper for genudlejning – eller i beboelsescontainere. Omkostninger til gen-husning er med i byggesagen.

Hvad sker der med legepladsen til børnene, hvor der nu foreslås at bygge rækkehuse?

28

Mette: Vi er i forhandlinger med Københavns Kommune herom.

Vi er glade for de nye brede vindueskarme i boligerne

28

Der er ikke inddraget hybler i etape 2 i nr. 27, som det fremgår af idéforslaget.

29

Rådg: Er noteret.