Lønstrupgård

Notat fra Afd.-møde 26. Maj 2015

NOTAT

Afdeling 6074 Lønstrupgård

Projekt Helhedsplan etape 3-

Dato 26. maj 2015

Der har været servitut om, at husene ikke måtte være højere, end de er nu. Hvorfor kan man så nu?

Er der fundering nok til de nye facader?

Fra afdelingsmødet den 26. maj 2015. Spørgsmål, svar og kommentarer Spørgsmål og kommentarer

Jeg ønsker ikke fransk altan, for så mangler vindueskarmen. Hvorfor ikke altaner?

Nye paptage. Er det en god idé, holder de lige så godt som de nuværende eternittage??

Det er en dårlig idé med cykelparkering inde i anlægget på den anden side af stien, da man så må fjerne en del af den eksisterende be-plantning

Jeg er ikke interesseret i trappen ned fra alta-nen i stueetagen. Det gør større chance for tyveri.(Flere var enige)

Vi ønsker som minimum at kunne vælge, om vi vil have trappe ned eller ej.

Bliver vi én afdeling, når de nye boliger er bygget?

Jeg bor i nr. 33. Får vi brusekabine?

Er der tænkt på akustiske forhold i gårdrum-mene. Her er nemlig meget lydt.

Hvor skal de nye boligers depotrum placeres? Vel ikke oppe på jorden?

Er kloakeringen tilstrækkelig til at tage de nye boliger?

Hvad kommer det til at koste?

Det bliver sikkert for dyrt.

Hvordan skal afdelingen stemme om de for-skellige forslag til marts 2016?

Hvorfor skal myndighederne bestemme, hvad der skal med?

Det er OK at nedlægge affaldsskaktene, men hvad med de gamle, som så skal ned af trap-pen og ud i gården og finde den rette contai-

2

Mette: Det er politisk bestemt, og politikerne er stemt for fortætning

1

Rådg: Ja

Svar

4

Rådg: Paptage holder lige så længe

Rådg: Altaner er for dyrt

3

Mette: Det er politik. Københavns Kommune vil have trappe ned fra altanerne i stueetagen, da det har vist sig, at det giver mere liv i bebyggelsen, at man lige snakker med forbipasserende. Det kan blive et krav fra Københavns Kommune for at vi kan få støtte fra LBF.

6

Rådg: Der er kun cykelparkering ind i mellem, og den e stort set placeret uden om eksisterende beplantning

5

9

Matte: Ja, men man kan også vælge at have afde-lingerne adskilt.

Rådg: Nej, det er der ikke. Det er noteret.

8

Rådg: Ja

7

Mette: Det kan vi ikke svare på endnu, da vi endnu ikke ved, hvad kommunen og LBF vil støtte.

11

Rådg: Der er masser af ledig kapacitet i kælderen.

10

Rådg: Ja, det er undersøgt.

12

Mette: De er myndigheden, og de skal sikre, at de mange midler, som LBF har fået ansvaret for at fordele, bliver anvendt til fremtidssikring af de al-mene boliger.

14

Hanne: Vi stemmer punkt for punkt – ikke om en samlet pakke.

13

15

Jeg synes ikke, at gårdene er nedslidte, så hvorfor skal der overhovedet røres ved have-anlægget?

16

Rådg: Det er kun kantzonerne, vi rører ved, og som er nedslidte.

ner til affaldet?

Hvad med en kombination, så alt køkkenaffald kom i skaktene, og alt andet blev puttet i con-tainerne i gården.

Hvorfor er altanerne grimme?

Hvordan fordeles udgifterne på lejemålene?

Hvornår stiger huslejen?

Bliver den nye legeplads i Lille gård ødelagt, når der skal stilladser op?

Der mangler i det nye projekt overdækning ved indgangsdørene

Flytter vinduerne med ud i kanten af de nye facader?

Tilgængelighedsboliger: Kommer vi tilbage til vores egen bolig efter endt ombygning?

Vi er nogle stykker, der bruger rollatorer. Hvor skal de stå i trapperummet forneden?

Væggen mod trapperummet er kolde. Kan man gøre noget ved det? De nye store glas-partier gør det kun værre.

Mette: De nye boliger har deres helt egen økono-mi. Tilgængelighedsboligernes og renoveringen i øvrigt fordeles ligeligt (min kommentar her: Vi aftal-te på byggeudvalgsmødet, at den ekstra istand-sættelse – nye badeværelser og køkkener – skulle gøre tilgængelighedsboligerne dyrere pr. m2 end de øvrige.)

17

Rådg: Udseendet og beklædningen er fremmed for bebyggelsen. Desuden er de af materialer, som snart er så nedslidte, at de skal skiftes alligevel.

19

Mette: I 2019

18

Mette:Ja.

20

Rådg: Nej

21

Rådg: Vi har tegnet overdækning ved indgangsdø-rene – både mod gade og gård.

22

Rådg: Ja.

23

Rådg: Glaspartierne giver mere sollys og dermed varme ind i trapperummet

24

Rådg: Det har vi ikke tænkt på. Er noteret.

25

27

Mette: Vi ved det ikke endnu. Måske i bebyggelsen i tomme boliger, hvis vi stopper for genudlejning – eller i beboelsescontainere. Omkostninger til gen-husning er med i byggesagen.

Vi er glade for de nye brede vindueskarme i boligerne

28

Var det ikke en idé at skifte nøgler til opgange ud med adgang med chip.?

26

Rådg: God idé men for dyrt.

Hvad sker der med legepladsen til børnene, hvor der nu foreslås at bygge rækkehuse?

28

Mette: Vi er i forhandlinger med Københavns Kommune herom.

Hvor skal vi genhuses?

Der er ikke inddraget hybler i etape 2 i nr. 27, som det fremgår af idéforslaget.

Rådg: Er noteret.

29